четвъртък, 29 октомври 2009 г.

За малцинствата

Илия Минев

Hяма да правя историог­рафия на малцинствата. То­ва би било нужно за друга трактовка. Желая да спра вниманието на гражданина върху политическата страна на следващите ми писания. Не за първа година ние, българите, сме съжителст­вали с инородници. И въп­реки всичко, до омраза не се е стигало помежду ни...От години наред, обаче, чувст­вата на ненавист между българи и мюсюлмани рас­те. Кой подклажда и кой поддържа огъня в тая насо­ка?!

При грохналата икономика на комунистическата поли­тика, само червена Москва има интерес и нейните ко­мунистически слуги в Со­фия. Защо? Т.Живков и Стайко Тодоров отиват в Москва през 1962 г. искайки България да бъде присъеди­нена в пределите на Съветс­ката империя. Руските ко­мунисти, обаче, знаят, че в България почти 1/3 от ней­ните граждани са мюсюлма­ни. Руската империя е насе­лена с 40 милиона мюсюл­мани. Ще се получи дисо­нанс, който комунистическа­та партия иска да избегне. Ето защо, при посещението на Живков в Москва се взе­ма решение, което да е лицеприятно на Москва. Съв­сем не от обич към Бълга­рия, както представя нещата Жнвковското Политбюро, в 1982 г. започна прекръстването на мюсюлманите. Вяр­но на природата си: ХИТЪР В ДРЕБНОТО, НЕКЪДЪРЕН В ГОЛЯМОТО, По­литбюро се опитва да поста­ви международната общественост пред политиката на свършените факти /постфактум/.

Но този ход не мина. Обърнаха се погледите към България. Икономическата криза тропа усилено на на­шата врата. Комунистите решиха, че мюсюлманския въпрос е най-подходящ за отклоняване вниманието на българския гражданин от комунистическата разру­ха и изкуствено раздухаха стари спомени от турското владичество, размахвайки знамето на недалновидните мюсюлмани за автономна Турска република.

Неведнъж, още в минало­то, ние предупреждавахме мюсюлманите, че ТЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И НА БЪЛГАРСКА ТЕРИ­ТОРИЯ СЪЩЕСТВУВА САМО БЪЛГАРСКО ЗНА­МЕ. Но господа комунисти­те продължават чрез така назованите от тях "национа­листически" партии да пла­шат мюсюлманите, а мю­сюлманите - чрез Ахмед Догановата партия - да плашат патриотите...Насъсквайки двете групи една срещу друга, комунистите дойдоха до смешното положение да твърдят, че Т.Живков, като президент ходел с кърпени чорапи и с рязани вратов­ръзки според модата. И гор­кия Живков не знаел, че в Белене охраната на острова подавала човешко месо на прасетата. Това е единстве­ния случай в историята на народите - човешко месо на прасетата!

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДА­НИ, обръщайки се към вас. Не­зависимото дружество за за­щита правата на човека ВИ ПРИЗОВАВА да не се под­давате на интригите на ко­мунистите. Запомнете: про­тивник не само на България, но и на целия човешки род на планетата Земя НЕ СА нито християните, нито израелитяните, нито мюсюл­маните, нито будистите, ни­то брамините...

ЕДИНСТВЕН И ИСТИН­СКИ ПРОТИВНИК НА ЧОВЕКА ИЗОБЩО СА СА­МО МАРКСИСТИТЕ И ЛЕНИНИСТИТЕ. защото за Маркс /да не говорим за Ле­нин/, НАСИЛИЕТО Е АКУ­ШЕРКА НА ИСТОРИЯТА. Термин - взет от Шекспиро­вия герой на пиесата "Вене­цианският търговец".

Постоянно насилие, без ко­ето Маркс н неговите сле­довници не могат да минат, за да се стигне до "сияйните върхове на комунизма", при което обстоятелство държа­вата, партията, работничес­ката класа ще са умрели и само остава "комунистичес­кия гражданин на света"...

Но г-н Маркс явно или де­магогства, или манифестира неграмотност. Защото само неграмотният по биохимия не знае, че дори философски да си идеалист, постоянното насилие, действайки психи­чески върху гражданина, размества структурната формула на човека и пос­ледният се деформира и то така, че индивида деформи­ра гена си и се превръща в робот - без чувства, без емоции, т.е. в МЕХАНИЗИ­РАН ТИП...

Затова някои слоеве на свободните народи предпо­читат да има страни с кому­нистическа система на управление, пред демокрацията. Роботизираният тип не прави качествено производс­тво нито в материалния, ни­то в духовния свят.

Ето защо, НАЙ-ГОЛЕ­МИЯ ПРОТИВНИК НА ЧОВЕКА СИ ОСТАВА КО­МУНИЗМЪТ!

В. "Свободно слово", 1991 г.

Няма коментари: