четвъртък, 14 февруари 2008 г.

Знаеш ли ти кои сме?

Стефан Стамболов

Какините
Донкините
Дребни деца.

Под тази рубрика ние ще кажем, че „Вълкът си променува козината, а характера не", „Кучето не лижи сеното и варди кокалът." Тези стари погoворки съществуват още от тогава, от когато са е родил човекът на света. Има ли някой да не знае историята на Каина и Авеля? Каин убива брата си Авеля само за това, защото Авел бил е по-честен, по-справедлив и по-добър от брата си. Ще попита те вие. „А защо Каин да убие брата си Авеля, когато и той е можел да бъде справедлив, праведен и честен?" Вие имате здрав разум и добри расъждения, питате и са чудите над тази глупост. Да ви кажем. Да направи човек шарлатанство и шпионство, това е много по лесно от колкото да направи добрина, защото ако прави той добро, то в пазвата му повейва вятър и в джебът му със стълба да влезнеш да търсеш нещо, не можеш намери нищо.

А какво трябва да са направи, щото да можем да са обогатим и облагородим?, питат някой и в това време ще чуйте умните съвети на „Какините Донкините дребни деца" да ви кажат: „Прииди, чадо, и приляпися към нам, ако же ями ест люди праведни и умни", т. е. ела при нас, стани наше мекере, казвай на народа, че ти го обичаш от сичкото си сърдце и душа. Когато отидеш при някой прости селени да проповедаш в наша полза, ораторствувай и като разказ ваш уж за неговото добро, ти проливай изобилни сълзи да ти повярват: но да не забравиш да поменуваш на
сека дума и името „лъжелибералците" не слушайте, защото тие ако и да ви показват правия път, те не са хора „благородни", а вагабонти и шарлатане, защото на 1876 г. ви накараха да възстаните и да ва избият турците и черкезите. Ти казвай: ние не сме такива хора, защото когато ви коляха и бесяха, ние не се спотайвахме пред високата порта от Цариград и продрахме си езикът с саханите на пашовите мутфакчийници да продаваме народните двигатели, които ви придобиха днешната свобода.

[+/-] ...виж целия текстНапомняй още и това, че когато „лъжелибералците" поискаха да ви отделят от лоното на агия патриарха, то ние силно са стараехме да докажем на този прост народ, че Бог не позволява да са отделиме от патриарха, защото той (Бог) не приема нашата молитва на славянски, а само на гръцки, и че цариградският патриарх ще ви прокълне вовеки веков, както това той го направи и сега не сме вече приети от него.

Ако ти искаш да станеш пъдар и умен, старай са, като станеш чиновник да си напълниш кесийката, защото утре ще та изпъдят и тези, които не зная как ни испревариха и са нарекоха либералци или народна партия, не стоят мирно, а откриват на народа нашите тайни - ще стъпят на сила и тогава да имаш да си харчиш и да си живееш „благородно". Не забравяй още и това, когато ораторствуваш да викаш: „Понеже, обаче сърдцето ми плаче за паричките на българският народ..."

Като имаш тези качества на мюзевирлика, ти никога няма да останеш гладен. Земи пример от нас и от нашият верен и предан другар търновския доктор. Той още преди да влезне като член в нашето консерваторско мизерно общество, той е имал тие „добри" качества, но сега още повече се практикува, а особенно от когато го бяхме назначили за губернатор в Търново.

Да ти разкажем сега кои сме ние. Ние сме хора збирщина, които сме правиле големи злини на хората, колкото за добрини не питай, защото добрината не е хубаво нещо - един от нас е от Клисура, други oт Свищов, трети от Болград и пр. и п. и пр. Добри-
те хора като например, както сме ние, тие са помирисват ако ще едина да живее на исток, а другия на запад. Ние дето сме правиле добрини никой не може ги направи на света. Едина от нас, от „благородната ни партия - чорбаджийска" е бил турско- фанариотско мекере, другият е виенски чифутин, който на много търговци е подигнал мажецът, а третият, т. е. мойта милост, ви казват „разделяй и владей".

Да ти кажа ли едно нещо? Аз на моите вер ни и предани другаре не им зная хубаво историята, защото, когато тия са правиле практика в отличаването на подлостта, аз тогава бях в Франция, но да ти разкажа моята си история. Когато аз бях още малко дете, страшно мразих този дяволски -български язик (аз и сега у дома си са разговарям на влашки, турски и гръцки) и ако и да говорях на български между другарите си, както, когато са събирахме на едно в гимназията, то беше за това, защото дебелоглавите българе не разбираха от мойят хубав език. После това, аз можах да измамя тези дебелоглавци българе и ма пратиха в Франция да свърша своите науки, но аз като положих голямо старание да изуча правото, в това време не забравях да пропусна и практиката на мюзевирлика - и него научих и за това си имам диплома. Освен това, аз съм от аристократическа фамилия - баща ми е роден в Димотика и е носил да продава сушена бамя и вонещи цири, които аз крайно обичам, а майка ми е от потеклото на гърци, т. е. от гагауска - погърчила са е и за това аз никога не мога да са унижа и да стана равен с народа.
Ти бил ли си в Париж, на онова място, дето караха принцеса Ламбали да каже публично, че тя обича народа и е с него? Не, не си. В времето на француската революция, когато я хва-нале, поискале да не я убиват, но само тя да каже, че обича народа и че е равна и тя с него, а тя не се унижи до това, щото да каже, че е равна с народа и тие я заклаха. И аз съм такъвзи, никога аз не се унизявам да стана равен с простака селенин и с ничтожните търговци. Но само аз ли го правя това? Не, и моите другари, които пишат в откраднатият вестник „Български глас" - сичките са такива и ние синца сме са заклели, че ако ние успеем пак да станем министри, тогава ще смъкнем кожата на народа от гърбът му. Ти виждаш, че ние викаме против народната партия, защото така ни иде на гайдата.

Ами знаеш ли защо ние се нарекохме „Български глас"? Като не знаеш, слушай да ти кажа. Ние си имаме пред вид да мъчим българският народ и той ще си издава гласът, а ако бяхме мъчиле влашкият народ (както бях си намислил аз преди пет години), щяхме да се наречем „влашки глас". Това не е друго нищо, освен да заслепяваме народът и да го лъжим, а той да ни вярва.

Видял ли си ти да протекат от милост на коркодила сълзи? Не си. Тогава и от нашите очи няма да протекат за този дебелоглав народ. Затова ела ти при нас и ще та пращаме да ходиш да пропагандираш на народа, че ние сме добри, че като успеем, ще та назначим в г. Оряховица окръжен управител. (Стойте, какво ще направите, доктор Минчо от кога се е преместил тамо и очаква този късмет? Р.) Ако видим, че ще са помъ чат и втори път да ни строполят немирниците от народната партия, ние ще гледаме този път да си напълним кесийките, че като видим, че ще ни гледат сметките, то „господи очисти през Дунава" - пък тогава са расхождай из Влашко с файтона, а българете да ядат сол и хляб и да печелят за нас.

Аз вече ти разказах почти сичко и за това ти ще са запишеш в нашето число и ще та пратим в Търново да са практикуваш от нашият верен и предан другар. Това сме се ние - ние сме си ние. Обществото на „Български глас".

Будилника, който се издаваше от покойният Хр. Ботйов, беше казал за двама вестникари така:

Найденов и Генович
Са два философа:
Един има ветхак ум,
Другия правна кофа.

А ние ще кажем на исчадието на какините Донкини деца на „Български глас",

Ако тие и да пишат
Много думи сладки;
Но сичките ги познават,
Че са божи патки.

В. "Свободен печат", бр.3, 21.03.1881 г.

На снимката :
Съратници от Априлското въстание - З.Стоянов, Ст.Стамболов, Н.Обретенов и Ст.Заимов