четвъртък, 28 февруари 2008 г.

Журналистиката е едно от първите средства на революцията

Христо Ботев
(Нужно обяснение)

Нашата емиграционна журналистика онемя. (Това е престъпление на днешните обстоятелства, когато народът си събира всичките свои сили, за да излезе на отчаяни борби срещу своите петвековни притеснители.) Освен физическата сила народът трябва да излезе и със своето морално оръжие. (Журналистиката е едно от първите средства за революцията.)

Подбудени от тоя принцип, ние, няколко души емигранти, които вчера сме се откъснали от тялото на народа и които познаваме както неговите интереси, така и неговото положение, се решихме да учредим настоящия седмичен вестник и с това да изпълним една от първите свои обязаности към своето отечество. (Ние вярваме, че нашата емиграционна публика и в тоя случай ще покаже своя патриотизъм, когато делото е да са разяснят силите, положението и интересите на тоя народ и да му се представи всичкото това пред очите.) Вестникът е потребен за народа, но народът в настоящето време е не в състояние на поддържи своят глас. Това трябва да направи емиграцията.

Когато е така, то елате, братия, да помогнете и в това отношение на народа си. Той няма да заборави нито тогова, които умира, нито оногова, който му помага.

Поддържането на един истинно революционен и народен
лист е само по себе си голяма помощ.

В. "Нова България", г. I. бр. 1, 5 май 1876 г
.