сряда, 4 март 2009 г.

Писмо до освободителя Аксаков

Захарий Стоянов

Г-ну И. С. Аксакову*, редактор на в. „Русь”,

Ако от 6 септември насам другите ваши събратя, руски вест­ници: „Московския ведомости”, „Новое время”, „Варшавский дневник”, „Киевлянин”, „Русский куррьер” и пр., и пр., бълваха само яд и злоба против нашето общо дело, то вие, уважаемий старче, стъпихте по на друга почва. Ако поменатите вестници например казваха, „че братушките” са народ неблагодарен, че „революционерите” трябва да се накажат, че турците трябва да се подпомогнат, за да завземат Източна Румелия и пр., то вие отговаряхте по-меко и по-снизходително, че България не трябва да има нищо свое, че нейната войска е войска руска, че рус­кото правителство не трябва да губи време, но да проводи един корпус войска във Варна, която да въведе чисто славянски ред и порядък.

Благодарим ви за откровеността. С това вие показахте, че сте руски патриот. Но позволете и нам да ви заплатим със същата монета, т. е. и ние да бъдем така откровени патриоти като вас. Вие сте горещ славянофил, познавате славяните , знаете, че в славянската натура е, щото всяко нещо да се говори ясно и открито. Освен това ще да бъдете така великодушни и търпе­ливи да чуете и нашето слово, словото на ония, които вие искате да унищожите, да слеете и затриете политически от лицето на земята. Няма да откажете, че и кравите ритат, когато се наруши тяхното кравешко право.

Вие сте ни освободили, дали сте ни политическо съществу­вание — благодарим ви. Но защо не ни оставите сами да падаме, да ставаме, да се караме и гониме, за което пак сами себе си ще обвиняваме? Бъдете малко по-настрана от нас, давайте ни съвети през гори и планини, да ви виждаме и чуваме отдалеч, да си спомняме за вас само ония минути, когато вие гонехте неприятеля! А ако искате да помагате на своите „деца”, то може и от­далеч, там, дето нашата ръка не стига. Повярвайте, че вашата намеса в нашите домашни работи: кой да бъде министър, где каква църква да се направи и за какво да пишат вестниците и пр., е услуга смешна и нищожна. За да се уверите, че ние го­ворим право, благоволете да посетите трите части на България : Македония, Тракия и Княжеството. В първата, Македония, гдето не е стъпил крачецът ни на Ернрота, ни на Ремлингена, ни на Сорокина, руският цар е господ, Русия е земя обетована. В Тра­кия руският цар е свети Петър само. А в Княжество България, гдето по-отблизо са запознати хората с вашите „порядки”, руски­ят цар е просто цар и човек.

[+/-] ...виж целия текстДа си бъдем сами, да си разра­вяме огнището със своите собствени ръце — ние желаеме и по други причини. Историята на прогреса ни обажда с най-порази­телни факти, че опеката над народите, била тя православна, или гнило-западна, е убийствена. Ние знаеме, че там, гдето наро­дите не са се допущали да се месят в собствените свои дела, там тия народи са си останали деца пеленачета.

В 24 брой на своята газета вие казвате ясно и открито, че всяко тържество на българите е смърт за Русия, че балканските държави не трябва да имат нищо свое, че те трябва да бъдат притежание на русите, или, по-ясно казано, те трябва да по­гълнат от вашата държава. Колко сте жестоки покровители. Колко се оправдава онова изречение, че вие правите народите на мост, за да преминете по тях, а по-после вземате за себе си и самия мост. Каква правдоподобност в думите на един наш стар деятел, че вие не знаете граматиката, защото не правите разлика между твой и мой!

И защо налитате като орли на нашата нещастна земица? Малка ли е вашата държава? Не ви ли са до­волни сто милиона верноподаници, състоящи се от 10—15 народ­ности? Не ви ли стигат два милиона солдати? Искате съединението на славяните в едно цяло. Много доб­ре; мисъл прекрасна, към която всеки славянин трябва да се стреми. Коя славянска малка държавица няма [да] се счита ща­стлива да бъде в съюз с велика Русия, да има на помощ ней­ната мощна сила. Но вашето желание за съединението на славян­ските племена е чингизхановско. Вие желаете да се простират над славянския свят не съвременни братски связи, не начала свободни, не пълно развитие на всяка отделна народност съобразно с ней­ните нрави и обичаи, не пълна търпимост на всяка местна кул­тура — но отживелите византийско-татарски начала. Вие искате да млъкне всяка народност , всяко разумно същество да се възхи­щава от цар-колокол и цар-пушка, да няма разлика меж­ду твой и мой, да тържествува само православието, вашето православие, което е по-лошо и от идолопоклонството. В къ­со казано, вие искате да се даде голям простор на камшика и на попската молитва; вие искате да се върнат народите във века на татарщината. Че това е вашата любима девиза, вашата мечта — фактите са много. Вие скърцате злобно на нашия княз (26 брой , „Русь”) защо той в своята прокламация към българските вой­ници е споменал имената на славните ни царе Крум, Борис и Симеон; защо той не е казал, че българите нямат нищо, че всич­ко те дължат, и победи, и сполука, на вашите генерали и офице­ри — на тия офицери, които дезертираха от нас?

Турците, които са агаряни, немците и унгаритe, които са заклети врагове на славянството, най-после целият свят припозна нашето геройство, че то е извършено от нашите собствени мишци. Само вие, нашите покровители, водителите на славянството, само вие казвате: Йок, стрижено!

Не ви е чист косъмът, бай Аксаков! Не желаеме ние такива покровители. „Всеки, който не е с вас, той е про­тив вас.” После нашите победи при Пирот вие говорехте в своята газета: „Защо и княз Батенберг не е добре с нас, та да можем да го похвалим за победите му?” А какво ви е направил българ­ският княз, та не можете да му признаете едно право? Какво ви е той прегрешил ? Вината му се състои в това тежко престъпление, че не послуша вас, Катков и други да измени на България, да продаде нейните интереси на една чужда държава. За същите тия грехове и Богориди стана за вас лош. Ние бяхме очевидци, когато вашите дипломати в Пловдив през 1884 г., като наближи срокът за генералгубернаторството на принц Богориди, държаха едната си ръка един чек от 40 000 лири, а в друга — орденът „Св. Ана” с мечами. „Друго не искаме от тебе — го­вореха , — недей разсъждава и слушай каквото ти заповяда­ме: хем генералгубернатор ще си останеш, хем 40 000 лири ще имаш, хем „Св. Ана” за заслуга.

„Аз съм честен човек, нека моят наследник направи това”, отговори Богориди. „Ти си враг на Русия и като такъв трябва да паднеш” — казаха вашите дипломати. По едно време нашата преса беше прогласила , че такъв един подарък за заслуга (от около 3 000 000 рубли „чистаго серебра”) е бил предложен и на нашия княз. Но тъй като и той последвал примера на Богориди, то станал „враг на славянството”.

Не обичате вие волнодумството, уважаеми. Много ви е драго, като чуйте тълпата да вика гологлава „ура”. Ето защо вие кълнете в България и конституция, и интелигенция, и лите­ратура, и всичко друго, което мисли. Колко ще ви бъде вам драго и едва ли ще да има от нас по-добър народ, ако по селата ни наместо училища се издигат камбанарии, ако мястото на Народ­ното събрание е някаква си Киево-Печорска лавра, ако попът е пръв в селото, ако камбаната е единствената душевна храна на всекиго. Далеч от нас такива доброжелатели. „Не им щем ни ме­да , ни жилото” — както каза нашият съотечественик Др. Цанков едно време, когато в главата му имаше съвест и разум.

Не же­лаем ние татарска цивилизация. Защо вие се въоръжихте против нашето съединение? Кой, та не вие, го задържахте досега? Кой свика конференцията? Кой даваше кураж на турците да затъпчат Тракия? Кой накара.това сръбско кюлхане, Милан, да ни нападне хайдушки? Кой проводи турски комисари в Тракия? Кой, та не вашият там консул, ходеше като бесен из Пловдив да заплашва българите, че ако не приемат турските комисари, Русия ще се разсърди и турците ще навлязат с „ красния шапочки”?

Кой, та не вашите агенти на 7 и 8 ноември, когато България рискуваше да се закопае на Сливница, ходеха из Румелия да бунтуват же­ните против правителството? Кой в същите тия дни пиеше шам­панско в София за победата на сърбите, та не вашият агент? И защо всичко това? Само за жестоко отмъщение, само за туй, че и в българите се появила капка самостоятелност, че и те са се показали като народ, че и от тях ще се родят авторитети. А според вас всичко това трябваше да се замести с „бит по сему”, с c милостиво съизволение и с фелдфебелска „опитност”. Когато вашето славянско чувство се възмущава от историческите имена Крум, Борис и Симеон, то лесно да се убеди човек кол­ко ще бъдат вам противни и ненавистни и новите крумовци. Но стига засега толкоз! …

в. “Независимост”, 12.03.1886 г.

*Иван Аксаков, руски публицист, един от идеолозите на славянофилството и панславизма. От 1857 е председател на Московския славянски комитет. През 1878 е отстранен и изгонен от Москва след острата си критика на отстъпчивата, според него, позиция на руската дипломация на Берлинския конгрес. На него е кръстен град Аксаково, в област Варна.

5 коментара:

Анонимен каза...

[size=72][color=red][url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9]ENTER[/url][/color][/size]

[url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][img]http://topstore.org/as/88.jpg[/img][/url] [url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][img]http://topstore.org/as/174.jpg[/img][/url]
[url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][img]http://topstore.org/as/99.jpg[/img][/url] [url=http://www.go4you.net/go.php?sid=9][img]http://topstore.org/as/186.jpg[/img][/url]

Анонимен каза...

what is love desiree jackson
how to freeze cooked green beans
how to cook dried starch balls
how to write good books
how to paint aluminum railing


[url=http://bio.wiki-space.net/wp-icne-how-1109.html]how to run wine[/url]
[url=http://bio.wiki-space.net/phow-1879.html]how to write a card goodbye[/url]
[url=http://euro.wiki-space.net/]how to spell welcome in maoir[/url]
[url=http://euro.wiki-space.net/]how to spell welcome in maoir[/url]
[url=http://mall.wiki-space.net/wiki-2.html]how to paint over plywood door[/url]
[url=http://mall.wiki-space.net/national-1879-xmwzx.html]how to paint floor gagage[/url]
[url=http://spain.wiki-space.net/national-7.html]how to write a follow-up[/url]
[url=http://spain.wiki-space.net/pub-how-15471.html]buffalo how stew cook to[/url]
[url=http://television.wiki-space.net/publication-how-to-draw-a-fat-man-1.html]how to draw a fat man[/url]
[url=http://television.wiki-space.net/wiki-4.html]to wal hack how mart[/url]
[url=http://drugstore.wiki-space.net/wp-12743-ott.html]how to paint with acrylic enamel[/url]
[url=http://drugstore.wiki-space.net/i1.html]write to how lettter a[/url]
[url=http://get.wiki-space.net/info-5.html]how to write 0 different ways[/url]
[url=http://get.wiki-space.net/info-5.html]to ways how 0 different write[/url]
[url=http://g.wiki-space.net/publication-17527-tmfs.html]free how to write college essays[/url]
[url=http://g.wiki-space.net/national-pug-what-19.html]love what mp3 is haddway by[/url]
[url=http://antiques.wiki-space.net/wordpress-how-14286.html]how to repaint painted rims[/url]
[url=http://antiques.wiki-space.net/]how to write beginners poetry[/url]
[url=http://holidays.wiki-space.net/wordpress-xnereb-how-385.html]how to write mla coverpage[/url]
[url=http://holidays.wiki-space.net/about-how-to-draw-fat-dragons-1.html]fat how to dragons draw[/url]
[url=http://cards.wiki-space.net/pub-how-15644.html]how to draw anime chicks[/url]
[url=http://cards.wiki-space.net/discovery-how-to-cook-a-seamans-larma-6oou.html]cook larma how a to seamans[/url]
[url=http://ski.wiki-space.net/info-12547-bnr.html]how to cook gooseberry[/url]
[url=http://ski.wiki-space.net/publication-minutes-10149.html]write how meeting to of minutes[/url]
[url=http://washington.wiki-space.net/pub-16015-intekft.html]how to fix paint on truck[/url]
[url=http://washington.wiki-space.net/post-how-to-hack-suff-11vhef.html]to hack how suff[/url]
[url=http://commercial.wiki-space.net/]affidavits how to write one[/url]
[url=http://commercial.wiki-space.net/what-is-how-to-paint-southwestern-8.html]paint southwestern to how[/url]
[url=http://play.wiki-space.net/about-how-to-draw-flow-chart-8om.html]how to draw flow chart[/url]
[url=http://play.wiki-space.net/wordpress-11.html]how rod to inner tie replace[/url]
[url=http://office.wiki-space.net/publication-enqrxz-how-667.html]how to write songs[/url]
[url=http://office.wiki-space.net/phow-4540.html]hirigana write neko how to in[/url]
[url=http://first.wiki-space.net/wiki-6.html]how to tie my wife[/url]
[url=http://first.wiki-space.net/discovery-vck-how-1272.html]to long cook how roast beef[/url]
[url=http://asian.wiki-space.net/info-wh-how-2722.html]how to draw using microstation[/url]
[url=http://asian.wiki-space.net/discovery-how-to-cook-tits-11.html]to how tits cook[/url]


how to write referal letter
how to run gksudo nautilus
how to write a materials review
how to write personal profiles
how to run a focus group
what is java 2
how to camouflage paint your rifle
how to paint base boards
sony str-de-345 how to run wiring
how to draw a samurai armor
how to write an executive summaries
how long to cook whole fish
what is end of life care
how to sponge paint a room
how to cook french parsillade
how to draw bicep muscles
how to draw desert animals
how to draw a flying bird
how to draw future robot
how to run 320x240 on omnia

Анонимен каза...

concrete foundation crack
pocket plus 2.2 crack
profile prism warez
wep crack windows xp
hang stan crack


[url=http://style.wiki-how-tower.net/wordpress-how-to-cook-a-turkey-overnight-10.html]how to cook a turkey overnight[/url]
[url=http://style.wiki-how-tower.net/pub-what-is-sap-ecc-5aslt.html]ecc what is sap[/url]
[url=http://amsterdam.wiki-how-tower.net/info-18205-vicahkrb.html]how to draw a billy goat[/url]
[url=http://amsterdam.wiki-how-tower.net/about-ika-how-1781.html]sauce cranberry cook to how[/url]
[url=http://bet.wiki-how-tower.net/post-how-17732.html]how to spell acquaintance[/url]
[url=http://bet.wiki-how-tower.net/publication-how-to-draw-aqua-teen-force-9zhwe.html]teen draw aqua to how force[/url]
[url=http://networks.wiki-how-tower.net/national-14594-aqfgs.html]how long to cook a pig[/url]
[url=http://networks.wiki-how-tower.net/what-is-2.html]draw cena to how john[/url]
[url=http://vacations.wiki-how-tower.net/p7462-jx.html]how to draw isometric plumbing drawings[/url]
[url=http://vacations.wiki-how-tower.net/what-is-itdekf-how-644.html]pettition to successful a how write[/url]
[url=http://isp.wiki-how-tower.net/p15507-whvgot.html]how to cook turkey bacon[/url]
[url=http://isp.wiki-how-tower.net/publication-253-zpxc.html]read kiss his how to[/url]
[url=http://trucks.wiki-how-tower.net/what-is-6.html]apa how to cite figures[/url]
[url=http://trucks.wiki-how-tower.net/national-how-25180.html]manual a users write how to[/url]
[url=http://angel.wiki-how-tower.net/post-how-5795.html]how to write an appointment letter[/url]
[url=http://angel.wiki-how-tower.net/post-how-to-write-in-sicilian-10.html]to how write sicilian in[/url]
[url=http://idaho.wiki-how-tower.net/info-5.html]how to write a informative talk[/url]
[url=http://idaho.wiki-how-tower.net/what-is-how-to-paint-with-light-1.html]light paint to with how[/url]
[url=http://egypt.wiki-how-tower.net/]how to draw tazmanian devil online[/url]
[url=http://egypt.wiki-how-tower.net/publication-how-to-write-picture-book-6ioz.html]to book how picture write[/url]
[url=http://lease.wiki-how-tower.net/wp-8335-ng.html]how to write a bestselling novel[/url]
[url=http://lease.wiki-how-tower.net/about-how-15466.html]to pan how laulau cook[/url]
[url=http://homepage.wiki-how-tower.net/about-6001-hzbg.html]what is nail art[/url]
[url=http://homepage.wiki-how-tower.net/post-4.html]how a to paint wrangler[/url]
[url=http://astrology.wiki-how-tower.net/]jim lee how to draw book[/url]
[url=http://astrology.wiki-how-tower.net/discovery-how-15315.html]to kill how spell japanese in[/url]
[url=http://airlines.wiki-how-tower.net/]how to write a crime novel[/url]
[url=http://airlines.wiki-how-tower.net/what-is-5.html]write label how to msds an[/url]


scitech gldirect 5.0 crack
dvdx rescue crack
turbocrypt crack
crack nero burning rom 6606
cybercorder 2000 keygen
etherpeek nx 3.0.1 crack
bad copy pro 3.75 keygen
activate office 2003 warez
civilization iii game of the year crack
crack style xp 2.14
fraps registered crack
tiny cars crack
girls butt crack pics
kazaahttp crack
driver magician 1.92 crack
word slinger crack
promixis crack
quickbooks point of sale 3.0 crack

Анонимен каза...

ïîðíî ôîòîãðàôèè ýðîòèêà
ïîðíî âèäåî ìîëîäåíüêèõ áåñïëàòíî
ïîðíî ôîòî ïèçäû áåñïëàòíî
ñåêñ ñò¸ïà
ïîðíî ôîòî áàáóøåê


[url=http://loan-dmsgj.play-portal.info/tube-www-pornuha-ru.html]Www Ïîðíóõà Ru[/url]
[url=http://wktm-auto.play-portal.info/video-4.html]Ïîëîâûå Ãóáû[/url]
[url=http://wireless-583.play-portal.info/tag-6.html]Ñêà÷àò Áåñïëàòíî Ïîðíî Ëåñáè[/url]
[url=http://biz.play-portal.info/tag-3.html]Ïîðíî Âèäåî Àíàë[/url]
[url=http://japan-ljhgbd.play-portal.info/video-11.html]Ïîðíî Ñåêñ Êàðòèíêè[/url]
[url=http://ci-game.play-portal.info/tag-7.html]Ñêà÷àòü Æåíñêèå Îðãàçìû[/url]
[url=http://europe-mgjwc.play-portal.info/video-2.html]Ãäå Ïîðíî[/url]
[url=http://home-zkn.play-portal.info/tube-seks-molodenkih-devochek.html]Ñåêñ Ìîëîäåíüêèõ Äåâî÷åê[/url]
[url=http://us.play-portal.info/tube-porno-foto-kati.html]Ïîðíî Ôîòî Êàòè[/url]
[url=http://medical.play-portal.info/online-6.html]Çðåëîå Áåñïëàòíîå Ïîðíî[/url]
[url=http://korea.play-portal.info/online-4.html]Àëèíà Ïîðíî[/url]
[url=http://wgvfc-drugs.play-portal.info/tineidjery_2-lte.html]Òèíåéäæåðû Áåñïëàòíî[/url]
[url=http://art-nvw.play-portal.info/online-3.html]Âèäåî Ñåêñà Îíëàéí[/url]
[url=http://love-tki.play-portal.info/video-7.html]Çóä Ïîëîâûõ Ãóá[/url]
[url=http://kwggrh-movies.play-portal.info/online-2.html]Ïîðíî Ðîññèÿ[/url]
[url=http://movie-zym.play-portal.info/tube-seks-video-smotret-onlain.html]Ñåêñ Âèäåî Ñìîòðåòü Îíëàéí[/url]
[url=http://search-372.play-portal.info/video-4.html]Âîëîñàòûå Ïèñüêè[/url]
[url=http://world.play-portal.info/tube-online-tv-porno-besplatno.html]Online Tv Ïîðíî Áåñïëàòíî[/url]
[url=http://online.play-portal.info/malenkie_10-lujffqsf.html]Ìàëåíüêèå Ãîëûå Ïîïêè[/url]
[url=http://homes.play-portal.info/tag-11.html]Ôîòêè Ñóïåð Ïîðíî[/url]
[url=http://zk-pc.play-portal.info/tube-gde-porno-journal.html]Ãäå Ïîðíî Journal[/url]
[url=http://www.play-portal.info/video-7.html]Ãåé Ïîðíî Âèäåî Îíëàéí[/url]
[url=http://football.play-portal.info/tube-multy-porno-sozdat-topik.html]Ìóëüòû Ïîðíî Ñîçäàòü Òîïèê[/url]
[url=http://sales.play-portal.info/tag-9.html]Ñìîòðåòü Ðîëèêè Ëåñáè Blog[/url]
[url=http://video.play-portal.info/online-4.html]Ôèëüìû Îíëàéí Ýðîòèêà[/url]
[url=http://jjhyk-fashion.play-portal.info/online-2.html]Ìîæíî Ãëîòàòü Ñïåðìó[/url]
[url=http://gambling-44.play-portal.info/tag-6.html]Ôîðóì Îðàëüíûé Ñåêñ[/url]
[url=http://mexico.play-portal.info/online-6.html]Áäñì Âèäåî Îí Ëàéí[/url]
[url=http://sport.play-portal.info/online-1.html]Ïàðåíü Äåâóøêà Ñåêñ[/url]
[url=http://lasvegas-56.play-portal.info/tube-porno-roliki-onlain-anal.html]Ïîðíî Ðîëèêè Îíëàéí Àíàë[/url]
[url=http://uk-987.play-portal.info/video-1.html]Ïîðíî Ìîëîäåíüêèå[/url]
[url=http://mcewa-wine.play-portal.info/video-7.html]Îíëàéí Òâ Ýðîòèêà[/url]
[url=http://credit-ovqt.play-portal.info/]Ïîðíî Ôîòî Ïèçäà Êðóïíûì Ïëàíîì, Ôîòî Áðèòàÿ Ïèçäà Êðóïíûì Ïëàíîì[/url]
[url=http://holiday-tb.play-portal.info/online-7.html]Ñåêñ Ëåñáèÿíêè Forum[/url]
[url=http://security-sb.play-portal.info/online-9.html]Îáíàæåííàÿ Äåâóøêà Íà Ïðèðîäå[/url]
[url=http://find-fnwre.play-portal.info/tag-10.html]Öåëóÿ Äåâóøåê Ñìîòðåòü Îíëàéí[/url]
[url=http://cash-506.play-portal.info/online-2.html]Ïîðíî Ìîëîäûõ[/url]
[url=http://best-479.play-portal.info/gei_3-mfhdodv.html]Ãåè Ðîëèêè[/url]
[url=http://xr-gay.play-portal.info/tube-devushki-porno-roliki.html]Äåâóøêè Ïîðíî Ðîëèêè[/url]
[url=http://en-stockmarket.play-portal.info/tube-seks-video-skachat.html]Ñåêñ Âèäåî Ñêà÷àòü[/url]
[url=http://ebusiness-37.play-portal.info/tag-2.html]Ñåêñ Çðåëûõ Æåíùèí[/url]
[url=http://england-bairy.play-portal.info/video-10.html]Ñêà÷àòü Ïîðíî Êàðòèíêè Çâåçä[/url]


ïîðíî ðîëèêè æèâîòíûå
ñêà÷àòü 3d ïîðíî èãðû
ñåêñ ýðîòèêà ñîâåòû
ïîðíî ñòðàïîí
áåñïëàòíîå ïîðíî êàðòèíêè âèäåî
êëèòîð ñåêñ
ñåêñ ïîä ïàðóñîì
ôîòî ñåêñ âòðî¸ì
îðàë ñåêñ ôîòî
áåñïëàòíîå âèäåî òåëåôîí
áåñïëàòíîå âèäåî ïîðíî ñî çâåçäàìè
áåñïëàòíûå ïîðíî òåëêè
ïðîñìîòð áåñïëàòíûõ ðîëèêîâ æåñòêîãî ïîðíî
ëåñáèéñêèé ñåêñ ïîðíî
ìàìà ó÷èò ñåêñó

Анонимен каза...

порно фото кореянок
русские секс ролики
античный секс
готы порно
парень ебет девушку фото
порнуха бисексуалы
частные попки
чёрнокожее порно бесплатно
порно видео предпросмотр
бесплатное порно форум


[url=http://autos-ihgr.posmotret-blog-video.info/]Просмотреть Порно Видео, Danochkafoo Просмотреть Видео Порно[/url]
[url=http://gay-701.posmotret-blog-video.info/tag-10.html]Смотреть Видео Бдсм Онлайн[/url]
[url=http://prkca-ebusiness.posmotret-blog-video.info/tube-sperma-video.html]Сперма Видео[/url]
[url=http://ftv-england.posmotret-blog-video.info/tag-3.html]Частное Порно[/url]
[url=http://college.posmotret-blog-video.info/tag-4.html]Зрелая Порно Галерея[/url]
[url=http://brazil.posmotret-blog-video.info/video-11.html]Www Секс Vbulletin[/url]
[url=http://phone-yenanh.posmotret-blog-video.info/tube-porno-video-rossiya.html]Порно Видео Россия[/url]
[url=http://thailand-548.posmotret-blog-video.info/video-7.html]Жёсткое Порево Порно Forumdisplay Php F[/url]
[url=http://vxibu-ticket.posmotret-blog-video.info/tag-10.html]Секс Машины Смотреть Онлайн Ролики[/url]
[url=http://baseball-mf.posmotret-blog-video.info/online-11.html]Настя Каменски Порно[/url]
[url=http://iulpgz-jewelry.posmotret-blog-video.info/tube-porno-lizat-popku.html]Порно Лизать Попку[/url]
[url=http://nkhln-advertising.posmotret-blog-video.info/tube-porno-foto-masturbaciya.html]Порно Фото Мастурбация[/url]
[url=http://house.posmotret-blog-video.info/video-2.html]Гей Фильмы Бесплатно[/url]
[url=http://employment-118.posmotret-blog-video.info/besplatno_2-fgb.html]Бесплатно Порно Онлайн[/url]
[url=http://london-gppl.posmotret-blog-video.info/online-10.html]Подростковое Порно Видео Бесплатно[/url]
[url=http://so-hardware.posmotret-blog-video.info/]Гей Порно Ролики, Смотреть Ролики Геев Бесплатно[/url]
[url=http://hawaii.posmotret-blog-video.info/tube-zhensciny-analnyi-seks.html]Женщины Анальный Секс[/url]
[url=http://florida-gmclz.posmotret-blog-video.info/online-2.html]Скачать Гей Видео[/url]
[url=http://flowers-26.posmotret-blog-video.info/tube-luchshie-porno-filmy.html]Лучшие Порно Фильмы[/url]
[url=http://global.posmotret-blog-video.info/katitsya_1-xkg.html]Катиться Порно[/url]
[url=http://ibm-hosting.posmotret-blog-video.info/tag-4.html]Порно Видео Инцест[/url]
[url=http://zwavl-fishing.posmotret-blog-video.info/tube-seks-geev-besplatno.html]Секс Геев Бесплатно[/url]
[url=http://healthcare-13.posmotret-blog-video.info/seks_8-lbuna.html]Секс Видео Лесбиянки[/url]
[url=http://fz-mutualfunds.posmotret-blog-video.info/video-5.html]Порно Женщины[/url]
[url=http://zez-sex.posmotret-blog-photo.info/skachat_6-grf.html]Скачать Порно Русских Звезд[/url]
[url=http://show.posmotret-blog-photo.info/porno_9-wdgldo.html]Порно Клипы Скачать Бесплатно[/url]
[url=http://zepw-health.posmotret-blog-photo.info/online-1.html]Секси Видео Онлайн[/url]
[url=http://eivdf-computer.posmotret-blog-photo.info/video-9.html]Порно Фото Зрелые Бесплатно[/url]
[url=http://america-ornky.posmotret-blog-photo.info/online-7.html]Скачать Порно Ролики Без Смс[/url]
[url=http://directory-or.posmotret-blog-video.info/video-10.html]Минет Бесплатно[/url]
[url=http://pharmacy-506.posmotret-blog-video.info/]Голая Вика Дайнеко, Голая Вика Из Фильма Моя Прекрасная Няня[/url]
[url=http://investment.posmotret-blog-video.info/online-3.html]Фото Супер Порно[/url]
[url=http://basketball-ur.posmotret-blog-video.info/tag-9.html]Парень Женщина Порно[/url]
[url=http://chat.posmotret-blog-video.info/tube-porno-tv-besplatno.html]Порно Tv Бесплатно[/url]


достал хуй
бесплатное порно летних
северодвинск секс
секс знакомства семейные пары
ноябрьск секс
порно redlips
двд видео бесплатно
нижнее белье телок
женщина без секса
порно детей фото видео
humor n sex
бесплатное порно мулаток
смотреть порно невест
порно мультики бесплатно
трахаем училок порно
просмотр онлайн порно ролики
порно видео cd
скачать фото секса
толстые порно старухи
бесплатные порно тв каналы
офигенных тёлок жёстко имеют
порно клипы ролики фото бесплатно
секс анльный